#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

Vážení spoluobčané,

Obec Jezdkovice realizuje projekt Změna šrotovníku na klubovnu – ETAPA II, který je spolufinancován Evropskou unií. Stavebními pracemi a úpravami, které jsou předmětem tohoto projektu, dojde k navázání na právě probíhající projekt pod názvem Změna šrotovníku na klubovnu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010369) vedoucí ke vzniku veřejného víceúčelového zázemí pro poskytování aktivit širokého spektra (sociální, vzdělávací, volnočasové, kulturní, zájmové apod.) v obci Jezdkovice, které bude sloužit k setkávání členů komunit z širokého okolí tak, aby se zlepšila sociální situace jednotlivců i komunity.

Cílem předkládaného projektu je zejména (1) vytvořit zázemí pro poskytování sociálních, vzdělávacích, volnočasových, kulturních a zájmových aktivit typických pro jednotlivé komunity v obci Jezdkovice s přesahem do obcí z nejbližšího okolí, kdy členové jednotlivých komunit se podílejí na řízení a tvorbě programu komunitního centra, rozhodují o jeho směřování apod.; (2) zvýšit kvalitu a dostupnost komunitního dění v obci, stejně tak (přinejmenším) základního sociálního poradenství, což by mělo mít za následek pozitivní vliv na cílové skupiny projektu. Vybudované zázemí nabídne soubor aktivit, který umožní cílovým skupinám projektu zůstat a žít v přirozeném prostředí (prevence nákladné institucionální péče, ztráty bydlení vlivem exekuce na nemovitost atd.); (3) snížit počet osob v jednotlivých cílových skupinách projektu, zejména pak ve skupině osob sociálně vyloučených či osob ohrožených sociálním vyloučením; (4) poskytnout osobám v jednotlivých cílových skupinách projektu možnost změny svého životního stylu, poskytnout jim možnost starat se více a lépe o sebe sama, o svou rodinu, respektive poskytnout takovou možnost, na základě které bude u jednotlivých osob docházet k omezování sociálně patologických jevů (nezdravý životní styl, nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů, předpisů, které ve svém důsledku může vést k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije či pracuje apod.).

Výsledkem projektu bude provedení stavebních prací a úprav objektu občanské vybavenosti, na základě kterých vzniknou prostory komunitního centra v objektu na adrese Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice, konkrétně pak ve 2. NP. V prostorách nového komunitního centra se tak budou moci scházet členové jednotlivých komunit obce, současně bude v prostorách komunitního centra nabízeno (přinejmenším) základní sociální poradentství zaštítěné kvalifikovanou osobou - odborným sociálním pracovníkem.

Ukončení realizace projektu se předpokládá do konce srpna 2020.

 

publicita