#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Historie obce
 

Obec Jezdkovice se nachází cca 12 km západně od okresního města Opava. Katastr obce má rozlohu 360 ha. V současné době zde žije 240 obyvatel. Jezdkovice jsou úhledná, malebná vesnička, jejiž domy jsou vystavěny po obou stranách okresní silnice.

Vznik obce spadá po roce 1220 na újezdě Stěbořském, jenž náležel klášteru Velehradskému. První písemná zmínka se datuje poprvé roku 1250 na breve papeže Inocence IV., daném v Lyoně dne 18. 12., kde se nalézá název Jeskendorf.

Počátkem patnáctého století náleží obec pánům Krepovským a Mikuláši Fulštejnovi.

Okolo roku 1440 seděl na díle „Ješkovic“ Kryštov Mrákota a po něm roku 1449 bratr Budivoj.

Pokračovatelem zboží byl pak pan Jiřík Běrka z Násile do roku 1512 a po něm Jan Vok Běrka z Násile.

Fojtem na Jezdkovicích se stává Jiří z Kounic a užívá práva Hlubčického. Za manželku pojímá dceru Jana Voka Běrka. Druhou jeho ženou se stává Anna Čeplová.

Roku 1553 až 1554 zakoupil obec František Rotumberg z Kelče a z Drslavě a tento se píše z Jaeschkowitz.

Od roku 1555 zůstávají Jezdkovice v držení pánů Heraltských z Vrbna.

Od roku 1594 nabývá panství Karel Bítovský z Bítova, který je zároveň majitelem biskupského lenního statku v Litultovicích. Stal se významnou osobou, jelikož z Bruntálu přenesl tiskárnu evangelickou na tisk „Postily – tj. Sbírky kázání a výkladu na čtení z evangelia“. Stál na straně českých stavů v bitvě na Bílé hoře a trvalým odpůrcem Habsburků. V roce 1627 byl zajat a po mučednickém procesu dne 27. 3. 1628 v Brně popraven.

Koncem šestnáctého století za pánů z Vrbna byl ve středu obce postaven mužský klášter. Při stavebních pracích v roce 1849 se našly malé  ale dobré sklepy v zámecké zahradě (dle zámecké kroniky od Antonína svobodného pána Sedlnického).

Jezdkovice náležely již v polovině 13. století k rozsáhlému zboží velehradského cisterciáckého kláštera. A v roce 1250 jsou připomínány poprve Jeskendorf, byly součástí klášterního statku Stěbořice. Obec byla nazvána pravděpodobně po lokátorovi, který se jmenoval „Ješek“ (německý název zněl Jäschkowitz). Jedni z nejdůležitějších panovníků byli Mitrovští z Nemyšle, kteří nechali postavit v letech 1618 - 1619 menší pozdně renesanční zámek s okrasnou zahradou. Zámek byl v letech 1723 -1752 přestavěn barokně. Poslední držitelé zámku byli od roku 1821 - 1945 rod Sedlnických z Choltic.

První záznamy o zdejší škole pocházejí z roku 1783. Pozdější postavená škola působila do roku 1961. V současné době místní děti navštěvují základní školu v sousední obci Stěbořice vzdálené 3 km.

V roce 1927 byla uprostřed obce postavena kaple, která je zasvěcená Kristu Králi.

V roce 1936 se započalo s elektrizací obce a 13. května téhož roku se v Jezdkovicích poprvé rozsvítilo světlo.

Vedení nad zdejším velkostatkem převzal v roce 1945 místní národní výbor.

V obci byl postaven pomník na památku padlých z 1. a 2. světové války.

V roce 1946 bylo zavedeno Zemědělské strojní družstvo. Na slavnostní schůzi v roce 1952 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo.

Se stavbou nové Požární zbrojnice se započalo v roce 1973.

V roce 1974 došlo k rekonstrukci třídy ve školní budově, která dodnes slouží jako Mateřská škola.

V roce 1976 došlo ke sloučení Místního národního výboru se střediskovou obcí Stěbořice. Na základě vůle občanů v roce 1992 a následného referenda se obce k 1. 1. 1993 osamostatnila ve své působnosti.

V roce 1998 byla provedena plošná plynofikace a v roce 1999 se započalo s výstavbou vodovodu.
 

Důležité mezníky ve vývoji obce
 

 • Vzdělání – první zprávy o zdejší škole jsou z roku 1783, kdy bylo vyučováno v pastoušce č. 30, kde učitelem byl Jan Pavelek – vojenský vysloužilec. Při požáru velkostatku v roce 1815 byly také zničeny první záznamy z výsledků vyučování. Výstavba nové zděné školy (stará škola) byla započata v roce 1842 a dokončena o dvě léta později za učitele Tomáše Stavaře. Od roku 1879 působil na zdejší škole významný učitel pan Ferdinand Lhotský z Vávrovic. Dalším významným učitelem byl pan Hynek Malík do roku 1938 a po něm pan Alois Beneš z Opavy. Nová škola byla postavena na kopci a vysvěcena dne 2. 10. 1909 zásluhou tehdejšího starosty pana Jakuba Lhotského z č. 33.
 • V roce 1905 byl postaven obecní dům s hasičským skladištěm nákladem 12 354,-- Kč.
 • Dne 21. 8. 1907 byla provedena kolaudace spojovací cesty z Jezdkovic do Dolních Životic a Nového dvoru – náklady 65 000,-- Kč.
 • V roce 1908 bylo provedeno spojení cestou do Stěbořic, velkou zásluhou starosty Stěbořic   pana Ludvíka Strohalma a starosty Jezdkovic pana Jakuba Lhotského z č. 33.
 • Dne 26. 4. 1908 byla uskutečněna slavnost stromová vysázením tří líp před obecním     úřadem.
 • Dne 2. 3. 1913 bylo ustanoveno Družstvo rolníků s velkostatky přilehlých obcí       s uskutečněním výstavby lihovaru v Novém Dvoře.
 • V roce 1913 až 1914 založen na jaře vzdělávací spolek Jednota, který šířil kulturu.
 • V měsíci únoru 1913 proběhly volby do obecního zastupitelstva, starostou byl zvolen pan František Salzman.
 • Dne 12. 6. 1914 byl zastřelen při manévrách v Sarajevu následník Rakousko – Uherského trůnu František Ferdinand de Este s chotí. 1. srpna byla vypovězena válka Srbsku – začátek 1. Světové války 1914 až 1918. Mnoho zdejších občanů narukovalo do války a někteří z nich položili i životy (viz jména na pomníku padlých).
 • Dne 28. 10. 1918 vznikla samostatná republika. V obci se konala oslava až předvečer výročí bitvy bělohorské dne 7. 11. Vesnicí prošel lampionový průvod s hudbou.
 • V měsíci květnu 1919 proběhly první volby pod názvem „Občanská strana Jezdkovice.“ Starostou byl zvolen pan Ludvík Pavlásek z čísla 23. Prvním činem Obecního zastupitelstva bylo založení výboru pro postavení kaple.
 • Před dosavadní kapličkou byla vysazena „Lípa svobody“.
 • Ode dne 1. 6. 1920 nastoupil na zdejší školu učitel pan Malík. Povinnou školní docházku navštěvovalo 33 chlapců a 35 dívek. Učilo se také na Obecním úřadě.
 • Dne 11. 6. 1921 byl slavnostně odhalen a vysvěcen farářem Václavem Frydrychem pomník padlým v 1. Světové válce před Obecním domem nákladem 3 600,-- Kč.
 • Dne 5. 4. 1922 zemřel pan Jan Klein z č. 10, který byl dlouhá léta starostou obce, do obce byl podán první návrh na zavedení elektřiny.
 • Dne 24. 7. 1924 bylo provedeno vyměření nové cesty k Litultovicím v délce 1,8 km nákladem přes čtvrt milionu Kč.
 • V roce 1925 dovršil zdejší sbor dobrovolných hasičů 30. rok svého trvání. Vzdělávací jednota sehrála hru „Psohlavci“ v novostavbě stodoly pana Bohuslava Vaňka č. 34. V měsíci červenci byla oslava jubilea hasičského sboru završena zahradní slavností u hostinského pana Josefa Vicherka.
 • V měsíci květnu 1927 bylo započato s výstavbou kaple, dokončení a vysvěcení bylo dne 25. 9. 1928 farářem Václavem Frydrychem ze Stěbořic.
 • Dne 30. 10. 1929 zemřel majitel velkostatku baron Hugo Rhemen cu Barensfeld. Jeho pohřeb byl vypraven z kaple.
 • V prosinci 1930 bylo provedeno sčítání obyvatel a zjištěno 103 rodin se 426 osobami, z nichž bylo 12 němců, 17 poláků a ostatní byli češi.
 • V roce 1931 bylo provedeno zcelování a odvodňování pozemků a dokončena stavba silnice k Litultovicím nákladem 180 000,-- Kč.
 • V roce 1932 počátek všeobecné hospodářské krize, vydávání poukázek pro nezaměstnané – almužna. Dne 8. 5. 1932 byly uskutečněny volby do Obecního zastupitelstva, starostou obce byl zvolen Jindřich Lhotský.
 • Zdejší obecnou školu navštěvuje 64 dětí ve dvou třídách (učí se také v Obecním domě).
 • Dne 22. 3. 1936 bylo rozhodnuto zavést v obci elektrický proud a dne 13. 5. poprvé zazářilo elektrické světlo.
 • V roce 1937 byl přemístěn pomník padlých na místo bývalé staré kaple.
 • V měsíci květnu 1938 byla provedena částečná mobilizace armády a v měsíci září již provedena všeobecná mobilizace při nástupu 26 občanů.
 • V měsíci říjnu byl vyhlášen Mnichovský diktát německem, starostováním byl zbaven pan Jindřich Lhotský, jeho nástupcem se stává správce velkostatku pan Max Czech, úředním jazykem se stává němčina. Řídící učitel pan Malík odchází do Mariánských Hor u Ostravy. Na jeho místo nastupuje učitel pan Alois Benš z Hlavnice.
 • V letech 1940 až 1945 nebyly prováděny žádné záznamy (doba okupace). Až jaro 1945 se neslo v předzvěsti konce války. Dne 5. května (sobota) začaly dopadat na území obce první granáty. V noci byl proveden odsun německého vojska a v neděli dne 6. 5. nastává osvobození vojsky 107. střeleckého sboru v rámci 60. armády sovětských vojsk od germánského jha. Dne 9. května na den osvobození Rudou armádou byl ustanoven prozatímní Místní národní výbor.
   

V roce 1999 parlamentní výbor pro heraldiku schválil symboliku naší obce.
 

znak

Popis znaku - v červeném štítě ve stříbrném rozšířeném kůlu zavinutá střela nad vozovým kolem - obojí červené.
 

vlajka

Popis praporu - list tvoří 3 vodorovné pruhy - červený, bílý a červený v poměru 3:14:3, v žerďové a střední části bílého pruhu zavinutá střela hrotem k žerdi a ve vlající části vozové kolo - oboje červené.


 

Kronika obce 1920 - 1938