#

Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018.

Harmonogram lhůt pro volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

1. Volební strany

Volební stranou mohou být podle § 20 volebního zákona registrované politické strany a politická hnutí [viz § 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích“)], jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

2. Kandidáti

Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 1 volebního zákona:

 • státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
 • státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. státní občan jiného členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem v dané obci, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle judikatury Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2014 pod č. j. 64 A 6/2014 – 20, postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci).

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2 a 3 volebního zákona, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

3. Kandidátní listina

Podání kandidátní listiny upravuje § 21 volebního zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 volebního zákona.

Kandidátní listina musí obsahovat:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 volebního zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk (aktuální ke dni podání kandidátní listiny) a povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho angažovanosti), část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta;

podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Vzor kandidátní listiny.

a) Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

V obci Jezdkovice pro volební období 2018 – 2022 je volené 7 členné zastupitelstvo, volební strana tedy může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. V obci Jezdkovice se tedy jedná o 9 kandidátů na kandidátní listině.

b) Prohlášení kandidáta

Vzor prohlášení kandidáta je uveden ve vyhlášce jako příloha ke vzoru č. 6. Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u voliče, v době podání kandidátní listiny překážka (např. nedosáhl věku 18 let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod. – viz ust. § 4 a 5 volebního zákona), uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 volebního zákona).

Vzor prohlášení kandidáta.

Nezávislý kandidát - kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.

Sdružení nezávislých kandidátů - neformální uskupení, nikde neregistrované, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou jen pro volby, ve kterých kandiduje.

c) Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k volebnímu zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018 a je uveřejněn na úřední desce registračního úřadu.

Počty podpisů na peticích jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pro Obec Jezdkovice s počtem obyvatel do 500 je pro nezávislé kandidáty 5 % z počtu obyvatel a pro sdružení 7 % z počtu obyvatel.

d) Podání kandidátní listiny

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 volebního zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj. nejpozději 31. července 2018. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 volebního zákona).

Dle § 22 odst. 1 písm. i) volebního zákona, musí kandidátní listina obsahovat podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, musí kandidátní listina vedle podpisu zmocněnce obsahovat i jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

e) Zmocněnec a jeho náhradník

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát.

Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidátem té volební strany, za níž jedná, volební zákon však výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která je kandidátem jiné volební strany do téhož zastupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce v rámci České republiky. Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební stranu.

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 volebního zákona). Je-li náhradník uveden na kandidátní listině a zmocněnec odvolán, nastupuje náhradník automaticky na uvolněné místo.

4. Posouzení a registrace kandidátní listiny

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 31. července do 6. srpna 2018, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené volebním zákonem. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana prostřednictvím zmocněnce registračním úřadem dle § 23 odst. 1 volebního zákona ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (nejpozději 8. srpna 2018) písemně vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb (do 13. srpna 2018) nedostatky odstranila. Pokud volební strana závady ve shora uvedené lhůtě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dnů přede dnem voleb (do 18. srpna 2018) o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 2 volebního zákona), nebo o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) volebního zákona). Pokud však kandidátní listina splňuje náležitosti podle volebního zákona, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě o její registraci (§ 23 odst. 3 písm. a) volebního zákona).